บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย สมัครและเพื่อน จำกัด

ก่อตั้งขึ้นโดย นายสมัคร เชาวภานันท์ โดยแรกเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2524 ใช้ชื่อว่า “สิงหนันท์ ทนายความ” และเปลี่ยนชื่อมาเป็น “สมัคร-มนูญ และเพื่อนทนายความ”

ต่อมาในปี 2536 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดใช้ชื่อว่า “บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย สมัครและเพื่อน จำกัด” จนถึงปัจจุบัน

บริการ

Service01

ดำเนินการด้านอรรถคดี ดำเนินการว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีศาลปกครอง คดีศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ

Service02

ดำเนินการจดทะเบียนและการขออนุญาต    โดยให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทต่างๆ และการจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา

Service03

ให้บริการจัดทำสัญญา หรือข้อตกลงทางกฎหมาย ให้บริการให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหากฎหมายด้านต่างๆ

บุคคลากร

ดูแลใส่ใจทุกงาน ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและประโยชน์สูงสุด